Pravidla pronájmu Chalupy U křížku

Zákaz kouření

V celém interiéru chalupy U křížku je zakázáno kouřit. Kouření je možné před objektem nebo na balkoně. Na nedopalky je pro tento případ určen popelník nebo popelnice. Zákaz kouření se vztahuje i na vodní dýmky.

Dodržování nočního klidu

Noční klid platí od 24,00 h do 7,00 h

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

V pokojích, které jsou vybaveny regulací topení, je možno manipulovat s regulačním zařízením za účelem nastavení požadovaného teplotního režimu. V zájmu úspor energie a ohleduplnosti k přírodnímu prostředí vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě. Větrejte krátkodobě, a to za účelem výměny vzduchu v místnosti.

Škody na majetku pronajímatele a kauce

Je zakázáno poškozovat vybavení objektu. Pronajímatel má právo v případě způsobené škody vymáhat náhradu této škody. Případnou škodu má pronajímatel právo zúčtovat s vybranou kaucí. Pokud způsobená škoda překročí hodnotu vybrané kauce, není tím nijak dotčeno právo pronajímatele na plnou náhradu škody. V případě, že objekt pronájmu bude na konci pobytu předán pronajímateli bez způsobené škody, kauce se, po odečtení nákladů za energie, vrací nájemci. Pokud shledá nájemce při nástupu jakékoliv nedostatky a závady, nahlásí je ihned pronajímateli, jednak aby byla sjednána náprava a jednak, aby poškození nebylo spojováno s daným nájemcem včetně vymáhání škody.

Po objektu je zakázáno se pohybovat v lyžařské nebo venkovní obuvi, prosíme nájemce, aby se přezouvali v zádveří do domácí obuvi. V případě ztráty klíčů je nutno vyměnit bezpečnostní vložky, v těchto případech bude po nájemci požadována náhrada ve výši 5.000 Kč.

V případě havárie na rozvodech vody je nájemce povinen zabránit dalším škodám tím, že uzavře přívod vody do objektu-ten je umístěn v koupleně v přízemí, vpravo od umyvadlové skříňky. Následně je nájemce povinen informovat pronajímatele. V celém objektu platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

Výpadek elektrického proudu

Při výpadku elektrického proudu je nájemce povinen neprodleně kontaktovat majitele nemovitosti na telefonním čísle: +420 608 344 430.

Škody na majetku nájemců

Nájemci jsou povinni při odchodu z apartmánu zamykat vstupní dveře, případně zavřít otevřená okna, aby nemohlo dojít ke škodě v důsledku vniknutí neoprávněné osoby. Pronajímatel nenese

žádnou odpovědnost a neodpovídá za škody ani odcizení majetku klientů. Pronajímatel také neodpovídá za případnou ztrátu nebo škodu na automobilu klientů.

Pobyt domácích zvířat

Je zakázán pobyt domácích zvířat. Případné škody hradí nájemce v plné výši formou zúčtování s kaucí. V případě pobytu nenahlášených zvířat bude účtována pokuta ve výši 3000 Kč za den. K tomuto účelu může pronajímatel použít vybranou kauci.

Koně

Prosíme všechny návštěvníky, aby respektovali zákaz krmení koní. I pár jablek navíc může koně zabít. Kůň má velmi citlivé zažívání.

Pobyt nenahlášených osob

Nájemci nesmí umožnit pobyt s přenocováním jinému počtu osob bez předchozí domluvy s pronajímatelem. V případě umožnění pobytu nenahlášených osob hradí nájemce 150 % ceny za pobyt každé nenahlášené osoby dle platného ceníku za dobu celého pobytu nájemce. K tomuto účelu může pronajímatel použít vybranou kauci.

Úklid a úklidové prostředky

Ve všech pronajímaných prostorech nájemci udržují základní pořádek a předávají objekt pronajímateli v původním stavu. Nájemci provádějí základní úklid včetně zametení znečištěných podlah a umytí použitého nádobí. Odpadky se vynášejí do třídících popelnic před chalupou, směsný odpad do popelnice. Úklidové prostředky jsou uloženy v technické místnosti v patře.

WiFi

V celém objektu by měl být signál internetového připojení WiFi. V případě, že tento signál je čerpán několika uživateli najednou, je možné, že některým uživatelům se stane signál nedostupný. Pro daný případ doporučujeme časové rozlišení čerpání ze strany jednotlivých uživatelů. Název sítě je Skoda heslo je: skoda123.

Lyžárna/garážové stání

Prosíme nájemce, aby lyže, snowboardy, kola a lyžařskou obuv nenosili do apartmánu. K odložení výše zmíněných věcí použijte k tomu vyhrazené místo.

Zdraví nájemců

Pronajímatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví nájemců. Pronajímatel neodpovídá za zranění a jiné újmy na zdraví nájemců v důsledku neopatrnosti a lehkomyslnosti, nerespektování základních bezpečnostních principů a předpisů, v důsledku nedostatečné péče o děti a jiné svěřené osoby. Upozorňujeme na nebezpečí uklouznutí na schodech.

Krb, pračku, sušičku a další spotřebiče mohou obsluhovat pouze osoby starší 15 let.

Technické návody

-návody na používání spotřebičů obsažených v kuchyňské lince jsou umístěny v kuchyňské lince.
-návod na používání televize a satelitu je na pokojích na poličce pod televizí

Bazén

  • vstup do prostoru bazénu mají děti do 15 let povolen pouze v doprovodu osob starších 15 let.
  • vstup do tohoto prostoru a používání zařízení v něm instalovaných je vždy na vlastní nebezpečí
  • osoby využívající instalovaná zařízení musí dodržovat pokyny k používání těchto zařízení
  • bazén mohou užívat pouze osoby zdravé, bez srdečního nebo virového a infekčního onemocnění.
  • před použitím bazénu je nutno se z hygienických důvodů osprchovat
  • do prostoru bazénu nemají přístup psi ani jiná domácí zvířata
  • každý uživatel bazénu je povinen tuto místnost po použití uklidit do původního stavu.

Souhlas nájemce s Pravidly pronájmu Chalupy U Křížku

Zaplacením zálohy nebo celé částky za pronájem vyslovuje nájemce souhlas s těmito Pravidly pronájmu a podmínkami v nich obsaženými.

Důležité kontakty:

Škoda Jindřich, +420 603 425 572

Škodová Martina, +420 608 344 430

Nemocnice: Panochova nemocnice Turnov, +420 481 446 111

Lékárna: Dr. Max, +420 481 541 371

Hasiči: 150

Taxi: +420 733 613 317

Stav elektroměru______________                                                                                      ke dni __________________

            Podpis pronajímatele                                                                                                   Podpis nájemce

        _____________________________                                                                             ________________________